Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid (Woo) bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan ook voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid.

In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie).
Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44