Jaarrekening en controleverklaring

Financieel resultaat

Financieel resultaat

De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 15.645.000. De resultaten op het programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt:

Bedragen x € 1.000

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2022

2022

2022

1

Bestuur

4.126

4.141

3.105

1.036

V

2

Veilige stad

4.887

4.887

4.674

213

V

3

Duurzame leefomgeving

9.667

10.339

8.768

1.571

V

4

Vitale samenleving

76.762

80.039

76.491

3.548

V

5

Aantrekkelijke stad

7.802

7.944

7.539

405

V

Resultaat programma's

103.244

107.350

100.577

6.773

V

6

Algemene dekkingsmiddelen

-103.244

-107.350

-116.222

8.872

V

Resultaat programma's

0

0

-15.645

15.645

V

Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2022 op € 15.645.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Een grote positieve afwijking is de algemene uitkering. Voor de algemene uitkering kwam in 2022 fors meer binnen dan begroot. Deels waren deze middelen voor de uitgekeerde energietoeslag. Verder waren er fors lagere lasten voor de bijstandsuitkeringen en de Wmo.
In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen (incidenteel en structureel) op een rij gezet.

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig

Voordelig

Prog.

Product

Dotatie en vrijval voorziening wethouderspensioenen

901

1

001

Saldo hogere legesinkomsten

119

1

003

Kapitaallasten wegen

471

3

210

Voordeel openbare verlichting (incidenteel voordeel tarieven en kapitaallasten)

111

3

210

Voordeel op beheerskosten omdat werken net zijn opgeleverd (o.a. areaaluitbreiding)

121

3

210

Voordeel product mobiliteit (o.a. kapitaallasten en onderhoud parkeervoorzieningen

193

3

211

Openbaar groen, water en klimaatadaptatie

192

3

560

Product afval, BTW en overhead resultaat product afval

148

3

721

Product riolering, BTW, overhead en ontvangen geld bommenregeling

255

3

722

Voordeel op product 723 Milieu

100

3

723

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning

430

3

821

Hogere kosten inhuur t.b.v. afgifte omgevingsvergunningen

212

3

821

Nadelen leerlingenvervoer en kinder- en peuteropvang

174

4

422

Product sport, nadeel btw teruggave SPUK vanwege budgetplafond

162

4

530

Onderhoud sportvelden

97

4

530

Saldo product 600 uitstroombevordering

258

4

600

Per saldo nadeel op minimabeleid door uitkering energietoeslag

1821

4

605

Schuldhulpverlening, o.a. invoering nieuwe wettelijke taken

112

4

608

Lagere lasten voor bijstandsuitkeringen

3.015

4

610

Per saldo nadeel BBZ (Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen) uitkeringen

394

4

610

Lagere BUIG uitkering

325

4

610

Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein

106

4

610

Wmo begeleiding lagere uitgaven ZIN en PGB

1.589

4

621

Wmo huishoudelijke zorg, voordeel op huishoudelijke zorg

394

4

622

Wmo individuele hulpmiddelen, incidenteel voordeel

319

4

623

Wmo vervoer, PlusOV resultaat 2022 en definitieve afrekening 2021

357

4

625

Jeugdzorg in natura

1.131

4

630

Jeugd, doeluitkering vrouwenopvang

208

4

632

Preventie jeugd

235

4

634

Sociaal Ontwikkelbedrijf 'De Opmars' energielasten en fysieke aanpassingen

180

4

640

Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW

384

4

640

Saldo op de inkomsten en uitgaven voor de opvang van Oekraïners

541

4

670

Verkoop van panden

484

5

310

Hogere energieprijzen verhuurde panden

107

5

310

Nadelen rondom overdracht Hanzehof en oprichting sportbedrijf

134

5

310

Voordeel landelijke eigendommen (gronden)

78

5

340

Voordeel op het product monumenten en erfgoed

88

5

544

Voordeel op het product Cultuur

122

5

550

Aflossing van staatsobligaties door de Nederlandse Staat

161

6

913

Hogere dividenduitkering

151

6

913

Uitkering GR Tribuut jaarrekeningsaldi 2020 en 2021

135

6

920

Hogere opbrengsten OZB belasting

570

6

920

Hogere Algemene uitkering

8.666

6

921

Saldo kapitaallasten rentedeel

445

6

922

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

208

6

922

Niet benutte gelden post onvoorzien

141

6

922

Voordeel op de uitgaven voor voormalig personeel

175

6

922

Betaalde vennootschapsbelasting over de jaren 2020 t/m 2022

116

6

922

Positief begrotingssaldo in de primitieve begroting

240

6

922

Storting in voorziening juridische claims

864

6

922

Voordeel op automatiseringsuitgaven

407

6

960

Nadeel huisvestingskosten Oude en Nieuwe stadhuis en Henri Dunantweg

301

6

960

Saldo overige kleinere afwijkingen

261

Totaal

6.632

22.277

Af

-6.632

Saldo

Voordelig

15.645

Het voor of nadelig saldo van de diverse onderdelen zijn weergegeven exclusief de loonsom. Op de loonsom gemeentebreed is per saldo geen grote financiële afwijking.

Bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage werd nog van een lager positief saldo uitgegaan. Hieronder wordt dit verklaard.

Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat

(Bedragen * € 1.000)

Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2022

15.645

Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2022 raadsmemo actualisatie burap-2

13.039

Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat

2.606

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat bij het opstellen van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage 2022 niet alle beschikbare gegevens zijn verwerkt. Een doorgevoerde begrotingswijziging is niet meegenomen bij het opstellen van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage 2022. Het niet meenemen van deze begrotingswijziging leidde tot een te lage inschatting van het verwachte jaarrekeningresultaat met € 3.000.000. Hierdoor had het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage niet € 10.039.000 moeten bedragen maar € 13.039.000.
Een verklaring voor het verschil van € 2.606.000 tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2022 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen ten opzichte van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage.

Analyse t.o.v. de actualisatie van tweede bestuursrapportage

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig

Voordelig

Prog.

product

Storting en vrijval van voorziening wethouderspensioenen

901

1

1

Kapitaallasten wegen

292

3

210

Voordeel op beheerskosten van wegen omdat uitgevoerde werken net zijn opgeleverd

121

3

210

Voordeel product mobiliteit (o.a. kapitaallasten en onderhoud parkeervoorzieningen)

59

3

211

Openbaar groen, water en klimaatadaptatie

192

3

560

Product afval, BTW en overheadresultaat product afval

148

3

721

Product riolering BTW, overhead en ontvangen geld bommenregeling

255

3

722

Voordeel op product 723 Milieu

100

3

723

Hogere kosten inhuur t.b.v. afgifte omgevingsvergunningen

182

3

821

Groter nadeel product sport door onderhoud en BTW nadeel SPUK

309

4

530

Saldo product uitstroombevordering t.o.v. actualisatie burap 2

192

4

600

Kleiner nadeel op minimabeleid door uitkering energietoeslag

780

4

605

Schuldhulpverlening, o.a. invoering nieuwe wettelijke taken

117

4

608

Lagere lasten voor bijstandsuitkeringen

134

4

610

Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein

106

4

610

Wmo vervoer, PlusOV resultaat 2022 en definitieve afrekening 2021

356

4

625

Jeugd algemeen

360

4

632

Preventie jeugd

75

4

634

Sociaal Ontwikkelbedrijf 'De Opmars' energielasten en fysieke aanpassingen

80

4

640

Voordeel uitstroombevordering Gelrewerkt WSW

159

4

640

Saldo op de inkomsten en uitgaven voor de opvang van Oekraïners

541

4

670

Nadelen rondom overdracht Hanzehof en oprichting sportbedrijf

309

5

310

Hogere energieprijzen verhuurde panden

107

5

310

Voordeel op het product monumenten en erfgoed

88

5

544

Voordeel op het product Cultuur

122

5

550

Hogere opbrengsten OZB belasting

80

6

920

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

208

6

922

Storting in de voorziening juridische claims

864

6

922

Groter voordeel op automatiseringsuitgaven

107

6

960

Minder nadelig saldo loonsom

117

Gemeld nadeel Energielasten, zitten verwerkt in bovenstaande afwijkingen

400

Saldo overige afwijkingen

263

Totaal

2.759

5.365

Af

-2.759

Saldo afwijkingen t.o.v. actualisatie burap 2

Voordelig

2.606

Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve stijgt. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven.
Bij onderstaande tabel moet nog wel worden opgemerkt dat de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2022 een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2022 anders te besteden dan het toe te voegen aan de algemene reserve. Dat betekent dat de algemene reserve een lagere stand dan hieronder weergegeven kan krijgen.

Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000)

Jaarrekening 2022

Beginstand algemene reserve

10.156

Toevoegingen aan de algemene reserve in 2022

13.248

Onttrekkingen aan de algemene reserve in 2022

-10.148

Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2022

13.256

Jaarrekeningresultaat 2022

15.645

Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2022

28.901

Het gepresenteerde saldo van € 15.645.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten.
Per saldo kent 2022 een incidenteel voordeel van € 6.480.000. Geen rekening houdende hiermee komt het structurele resultaat op € 9.165.000 voordelig. Dit structurele resultaat is onder meer sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering (€ 3.330.000 hoger) wat niet direct een incidenteel karakter heeft.
Daarmee rekening houdend blijft er zo'n 5.8 miljoen structureel resultaat over. Dit is met name ontstaan door lagere uitgaven Wmo. De algemene uitkering is een structurele begrotingspost die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kan vertonen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt beoordeeld in hoeverre dit structurele resultaat ook verwerkt wordt in de begroting 2024-2027.

Incidentele effecten Jaarrekening 2022

(Bedragen * € 1.000)

Jaarrekeningresultaat 2022

15.645

Incidentele effecten Jaarrekening 2022

6.480

Structurele effecten jaarrekening 2022

9.165

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44