Jaarrekening en controleverklaring

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 vóór wijziging

Begroting 2022 ná wijziging

Realisatie 2022

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

V / N

Bestuur

4.624

-498

4.126

4.639

-498

4.141

4.385

-1.280

3.105

254

782

1.036

V

Veilige stad

4.962

-64

4.898

5.469

-471

4.998

5.141

-402

4.739

328

-69

259

V

Duurzame leefomgeving

36.744

-27.639

9.105

46.038

-32.780

13.258

37.383

-28.448

8.935

8.655

-4.332

4.323

V

Vitale samenleving

102.466

-25.990

76.477

109.704

-26.879

82.825

108.466

-30.228

78.238

1.238

3.349

4.587

V

Aantrekkelijke stad

10.688

-2.829

7.859

12.757

-3.701

9.056

12.146

-4.749

7.397

611

1.048

1.659

V

Totaal programma's

159.484

-57.020

102.465

178.607

-64.329

114.278

167.521

-65.107

102.414

11.086

778

11.864

V

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Beleggingen

57

-645

-588

57

-645

-588

65

-948

-883

-8

303

295

V

Belastingen

874

-14.454

-13.581

874

-14.454

-13.581

847

-15.158

-14.311

27

704

730

V

Algemene uitkering

0

-107.217

-107.217

0

-114.652

-114.652

0

-123.318

-123.318

0

8.666

8.666

V

Algemene baten en lasten

1.657

-137

1.520

2.739

120

2.859

2.053

-211

1.842

686

331

1.017

V

Overhead

18.409

-932

17.477

18.931

-932

17.999

18.464

-513

17.951

467

-419

48

V

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

20.997

-123.385

-102.389

22.601

-130.563

-107.963

21.429

-140.148

-118.719

1.172

9.585

10.756

V

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

0

0

0

141

0

141

V

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

116

0

116

-116

0

-116

N

Saldo van baten en lasten

180.621

-180.405

217

201.348

-194.893

6.456

189.065

-205.254

-16.189

12.283

10.361

22.645

V

Toevoeging /onttrekking aan reserves

Veilige stad

0

-11

-11

0

-111

-111

0

-64

-64

0

-47

-47

N

Duurzame leefomgeving

1.500

-938

562

2.002

-4.922

-2.920

3.193

-3.360

-167

-1.191

-1.562

-2.753

N

Vitale samenleving

846

-561

285

835

-3.621

-2.786

999

-2.745

-1.746

-164

-876

-1.040

N

Aantrekkelijke stad

1.265

-1.322

-57

1.684

-2.796

-1.112

1.868

-1.726

142

-184

-1.070

-1.254

N

Algemene dekkingsmiddelen

Beleggingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Algemene baten en lasten

951

-1.763

-812

14.967

-14.004

963

14.727

-12.194

2.533

240

-1.810

-1.570

N

Overhead

0

-184

-184

0

-491

-491

140

-292

-153

-140

-199

-338

N

Subtotaal mutaties reserves

4.562

-4.779

-217

19.488

-25.945

-6.457

20.927

-20.381

546

-1.439

-5.564

-7.003

V

Resultaat

185.183

-185.183

0

220.837

-220.837

0

209.992

-225.636

-15.645

10.845

4.800

15.645

V

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44