Paragrafen

Financiering

Financiering

Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) is het bevorderen van solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van de renterisico’s.

Gemeentefinanciering

Leningen worden alleen afgesloten voor het uitoefenen van de publieke taak en we lenen alleen als we onvoldoende reserves en voorzieningen hebben. Zo blijven de rentelasten laag. De leningen worden tegen zo laag mogelijke kosten afgesloten om de rente en kredietrisico’s te beheersen.
In het algemeen geldt: hoe korter de looptijd van een lening, hoe lager de rente. Immers het risico voor de bank is dan beperkter. De treasuryfunctie binnen onze gemeente dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de financiële kaders van de Wet Fido waarbij het bedachtzaam omgaan met publieke middelen een basisvoorwaarde is.
Risicobeheersing is van groot belang. Om de gemeente te behoeden voor de gevolgen van rentefluctuaties zijn wettelijke normen gesteld waar gemeenten aan moeten voldoen. Dit zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide beogen de renterisico's te begrenzen die verbonden zijn aan de financiering van respectievelijk de korte- en lange schuld.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44