Inleiding

Inleiding jaarverslag

Inleiding jaarverslag

2022 was een jaar van grote mondiale veranderingen en crises. Waar onze begroting in het teken stond  van een goede balans houden tussen uitgaven en inkomsten en de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord naar integrale opgaven voor onze gemeente, stond de wereld vanaf februari in brand. Dit bracht een scala aan nieuwe opgaven met zich mee. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een vluchtelingencrisis, ongekende brandstofprijzen en een grote inflatie en schaarste aan grondstoffen. Dit leidde tot een armoedeval voor veel van onze inwoners, en ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen kwamen in het nauw. Het zorgde ook voor een versnelling in onze collectieve verantwoordelijkheid in de energietransitie en grote solidariteit in stad en dorp om elkaar te helpen. We hebben samen met de gemeenteraad deze opgaven met energie en daadkracht proberen te vertalen naar wat nodig was voor onze inwoners. De meest in het oog springende voorbeelden zijn de organisatie van de Oekraïne opvang en het instellen van het Crisisfonds.

In ons coalitieakkoord ‘natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ hebben we ingezet op verdere vergroening en verduurzaming, op kansengelijkheid, inclusiviteit en sterke wijken. We willen aantrekkelijk zijn voor ondernemers en meer werkgelegenheid. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar maken deze thema’s extra actueel.  
We zijn gestart met de uitvoering van ons coalitieakkoord en hebben doorgebouwd aan een toekomstgericht Zutphen: er zijn investeringen gedaan en plannen gepresenteerd voor de energietransitie, nieuwe woningbouwprojecten, Noorderhaven en de Mars, de binnenstad en IJsselkade, Hanzehof. We hebben versneld structurele  minimaregelingen ingevoerd en de focus in het sociale domein op preventie gelegd. We zijn gestart met het gesprek over de toekomst van Zutphen: in diverse bijeenkomsten hebben we de contouren van de omgevingsvisie besproken.

In dit jaarverslag leest u wat er allemaal is opgepakt en uitgevoerd en wat hiervan de kosten waren. In de financiële toelichting geven wij u het financiële overzicht. Financieel gezien eindigt het jaar 2022 met een fors overschot. Dit biedt ons de kans om de algemene reserve verder te laten stijgen. Dat is in deze tijden van grote onzekerheid over diverse ontwikkelingen een goede zaak.

De Corona pandemie en de crisis van 2022 hebben duidelijk gemaakt dat de opgaven waar we in onze gemeente voor staan een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen. We zijn heel blij dat we dagelijks de betrokkenheid en inzet van inwoners, organisaties, gemeenteraad en medewerkers ervaren en samen Zutphen vooruit mogen brengen.


Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:55:48 met de export van 06/08/2023 14:47:44